Regulamin korzystania z serwisu „QUESTY - Wyprawy Odkrywców”
 
WSTĘP
Witaj w serwisie „QUESTY - Wyprawy Odkrywców” (zwanym dalej QWO), który służy do aktywnego poznawania historii, kultury i przyrody wielu zakątków Polski poprzez questy – zawsze dostępne, edukacyjno-turystyczne gry terenowe z zagadkami prowadzącymi do skarbu.
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis QWO jest własnością konsorcjum dwóch organizacji:
a) Fundacji Mapa Pasji z siedzibą w Krakowie przy ul. Stańczyka 12/4, nr KRS 0000643396;
b) Fundacji CALAMITA z siedzibą w Legnicy, ul. Miodowa 3, KRS: 0000479464.
2. Serwis QWO składa się z dwóch elementów:
a) portalu internetowego www.questy.org.pl.
b) aplikacji mobilnej „Questy – Wyprawy Odkrywców”.
3. Administratorem serwisu QWO jest firma 3Step Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Emaus 7/4, NIP 676-24-61-702, KRS 0000458881.
4. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu QWO jest Fundacja Mapa Pasji z siedzibą w Krakowie przy ul. Stańczyka 12/4, nr KRS 0000643396.
5. Serwis QWO i aplikacja mobilna „Skarby Górali” posiadają wspólną bazę użytkowników. Oznacza to, że konto założone w serwisie QWO będzie aktywne również w aplikacji mobilnej „Skarby Górali” dostępnej dla systemu Android i iOS, w której administratorem danych osobowych jest Fundacja Mapa Pasji, a administratorem aplikacji – firma 3Step Sp. z o.o.
6. Użytkownik serwisu QWO jest zobowiązany do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.
7. Korzystanie z serwisu QWO jest nieodpłatne. Mogą zostać wprowadzone opłaty za korzystanie z questów oznaczonych symbolem „Premium”.
 
§ 2 REJESTRACJA 
1. Zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu QWO może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji na portalu QWO lub w aplikacji QWO, zakończoną skutecznym założeniem konta. 
2. Rejestracja jest konieczna do korzystania z aplikacji QWO i z konta użytkownika na portalu QWO.
3. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności, jakie daje aplikacja i portal QWO, użytkownik powinien używać tego samego konta na portalu i w aplikacji.
4. Do założenia wymagane jest podanie „nicku” – nazwy użytkownika i jego adresu e-mail.
5. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych (tj. prawdziwego adresu e-mail).
6. Dokonując rejestracji w serwisie QWO, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z serwisu QWO oraz w celach statystycznych, a także na otrzymywanie wiadomości z serwisu QWO, zgodnie z klauzulą informacyjną dostępną TUTAJ

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO
1. Portal internetowy QWO umożliwia Użytkownikom niezarejestrowanym:
a) wyszukiwanie i przeglądanie opisów questów,  b) uzyskiwanie informacji o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach itp. – w formie artykułów na portalu lub w formie newslettera, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera;
2. Użytkownik zarejestrowany na portalu, korzystając ze swojego konta może dodatkowo:
- pobierać questy w formie ulotek do samodzielnego wydruku i przechodzenia w terenie,
- zobaczyć swoje statystyki questów ukończonych w terenie z aplikacją mobilną,
- dodać do swoich statystyk questy ukończone w terenie z ulotką oraz ukończone on-line questy wirtualne,
- przeglądać ranking użytkowników serwisu QWO,
- brać udział w konkursach ogłaszanych na portalu,
- otrzymać kody do zamówienia odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców,
- komentować i oceniać ukończone przez siebie questy.
3. Aby w pełni korzystać z funkcji wyszukiwania questów znajdujących się najbliżej Użytkownika, należy włączyć funkcję lokalizacji w przeglądarce internetowej. Włączenie ww. funkcji nie jest konieczne do korzystania z innych funkcji portalu. Użytkownik jest lokalizowany wyłącznie w celu prawidłowego działania ww. funkcji.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI QWO
1. Aplikacja QWO jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS, zgodnie ze specyfikacją podaną w serwisach dystrybuujących aplikację.
2. Korzystanie z aplikacji QWO wymaga włączenia w urządzeniu mobilnym usługi lokalizacji GPS oraz transferu danych. Jest to konieczne do prawidłowego działania aplikacji.
3. Aby przebyć quest w aplikacji QWO, należy udać się we wskazane lokalizacje na trasie questu. Aplikacja uniemożliwia przeglądanie tekstu questu osobie, która nie jest na trasie.
4. Na koniec przebytego questu Użytkownik otrzymuje wirtualny dyplom, a jego wyniki są ujawniane w rankingu użytkowników serwisu QWO.
5. Szczegółowa instrukcja korzystania z aplikacji QWO jest wyświetlana po jej zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym i dostępna w menu aplikacji.
 
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
I. Prawa autorskie
1. Zabronione jest kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek treści zawartych w serwisie QWO w innych mediach, w szczególności na innych stronach internetowych, w publikacjach drukowanych, w prezentacjach multimedialnych, materiałach szkoleniowych i wszelkich innych dokumentach bez zgody właścicieli serwisu QWO. Wszelkie materiały zawarte w serwisie QWO mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek niekomercyjny.
2. Z zastrzeżeniem odrębnych umów licencyjnych lub promocyjnych, Współwłaściciele serwisu QWO nie wyrażają zgody na poniższe: 
a) licencjonowanie lub sprzedaż questów zawartych w serwisie QWO; 
b) wykorzystanie questów do innych celów niż niekomercyjny użytek; 
c) modyfikowanie, wprowadzanie zmian czy tworzenie jakichkolwiek prac pochodnych na bazie questów zawartych w serwisie QWO;
f) usuwanie, zmianę czy zasłanianie wszelkich znaków towarowych, znaków handlowych oraz innych znaków własności pojawiających się w questach zawartych w serwisie QWO. 
3. Nieprzestrzeganie reguł opisanych w pkt. I.1 i I.2 będzie skutkowało żądaniem natychmiastowego usunięcia naruszenia praw autorskich oraz zawieszeniem konta Użytkownika w serwisie QWO (o ile Użytkownik posiada konto). Właściciele serwisu QWO mogą także żądać zadośćuczynienia za straty poniesione w związku z naruszeniem praw autorskich.
II. Publikowanie treści
1. Jeśli Użytkownik korzysta z możliwości oceniania lub komentowania questów zawartych w serwisie QWO, zobowiązuje się NIE umieszczać w treści komentarzy:
a) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej;
b) treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje
c) treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.); 
d) danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; 
e) informacji komercyjnych, reklamowych, promocyjnych w celach innych niż dotyczących serwisu QWO.
2. Nieprzestrzeganie reguł opisanych w pkt. II.1 będzie skutkowało usunięciem niedozwolonych treści oraz zawieszeniem konta Użytkownika w serwisie QWO. Właściciele serwisu QWO mogą także żądać zadośćuczynienia za straty poniesione w związku z naruszeniem reguł publikowania treści.
III. Dodawanie ukończonych questów do konta użytkownika
1. Dodając do swojego konta na portalu QWO quest ukończony z ulotką, użytkownik oświadcza, iż zgodnie z zasadami programu Questy – Wyprawy Odkrywców przebył całą trasę questu w terenie i rozwiązał zagadki, które dały końcowe hasło questu.
2. Dodając do swojego konta na portalu QWO ukończony quest wirtualny, użytkownik oświadcza, iż zgodnie z zasadami programu Questy – Wyprawy Odkrywców przebył całą trasę questu on-line osobiście i rozwiązał zagadki, które dały końcowe hasło questu.
3. W razie wątpliwości czy Użytkownik przestrzega reguł opisanych w pkt. III.1 i III.2 niniejszego paragrafu, Zespół QWO może wdrożyć procedurę weryfikacji. Użytkownik jest zobowiązany udowodnić, że ukończył wskazane questy zgodnie z zasadami programu Questy – Wyprawy Odkrywców opisanymi w Instrukcji. Jeśli Zespół QWO uzna wyjaśnienia za niewystarczające, może podjąć decyzję o usunięciu dodanych przez Użytkownika questów z jego wyników na koncie, a w skrajnych przypadkach – może okresowo lub całkowicie zablokować jego konto w serwisie QWO.
IV. Publikowanie haseł i kodów
1. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie haseł, kodów i odpowiedzi na zagadki uzyskanych podczas przemierzania questów zamieszczonych w serwisie QWO i w innych mediach, jak również kodów dostępu do questów premium z ograniczonym dostępem. W szczególności zabrania się ujawniania haseł i kodów w komentarzach do questów w serwisie QWO, na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w publikacjach drukowanych, w prezentacjach multimedialnych, materiałach szkoleniowych i wszelkich innych dokumentach bez zgody właścicieli serwisu QWO.
2. Nieprzestrzeganie reguł opisanych w pkt. IV.1 będzie skutkowało żądaniem natychmiastowego usunięcia bezprawnie opublikowanych treści oraz zawieszeniem konta Użytkownika w serwisie QWO (o ile Użytkownik je posiada). Właściciele serwisu QWO mogą także żądać zadośćuczynienia za straty poniesione w związku z naruszeniem reguł opisanych w pkt. IV.1.
 
§ 6 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI QWO
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik otrzymuje nie wyłączną, nie transferowalną licencję na zainstalowanie i wykorzystywanie kopii dostępnych Aplikacji, wyłącznie na ich wykorzystanie w celach niekomercyjnych. Wszelkie Aplikacje, które będą aktualizować, uzupełniać lub zastępować daną wersję Aplikacji również podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu, chyba, że zostanie wydana specjalna licencja dotycząca tych aktualizacji, uzupełnień czy zastąpienia.
2. Współwłaściciele aplikacji QWO nie wyrażają zgody na autoryzowanie czy udzielanie zezwolenia jakiejkolwiek stronie trzeciej na poniższe: 
a) licencjonowanie lub sprzedaż aplikacji QWO; 
b) dystrybuowanie aplikacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dystrybucja została wyraźnie autoryzowana przez Współwłaścicieli; 
c) wykorzystanie aplikacji QWO do innych celów, niż osobisty, niekomercyjny użytek; 
d) stosowanie technik inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu ani podejmowania prób dotarcia do kodu źródłowego aplikacji QWO; 
e) modyfikowanie, wprowadzanie zmian czy tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie aplikacji QWO;
f) usuwanie, zmiany czy zasłanianie wszelkich znaków towarowych, znaków handlowych oraz innych znaków własności pojawiających się w aplikacji QWO. 
 
§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELI SERWISU QWO
1. Współwłaściciele i Administrator serwisu QWO nie biorą odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne oferowanych usług, jednakże dokładają wszelkich starań, by serwis QWO działał prawidłowo. Wszelkie usterki / problemy należy zgłaszać na adresinfo@questy.org.pl.
2. Współwłaściciele serwisu QWO i opiekunowie poszczególnych questów dokładają wszelkich starań, by wszystkie questy prowadziły użytkownika precyzyjnie w terenie i umożliwiały dotarcie do pudełka ze skarbem, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy i problemy napotkane na trasie questu, jak również za brak pudełka ze skarbem. Ewentualne problemy z funkcjonowaniem danego questu należy zgłaszać do jego opiekuna (jeśli w aplikacji lub ulotce questu podano jego dane kontaktowe) lub na adres info@questy.org.pl. Quest, do którego użytkownicy zgłaszają krytyczne uwagi może zostać czasowo lub całkowicie wyłączony w serwisie QWO.
3. Administrator serwisu QWO dokłada wszelkich starań i środków, aby nie było przerw w jego działaniu, jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie jego dostępności. Z tytułu takich działań nie przysługują Użytkownikowi żadne prawa do roszczeń odszkodowawczych. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie zarejestrowani Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w serwisie QWO. Korzystanie z serwisu QWO po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. 
 
 
Wspieraj nas
inna kwota
wpłacam